بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر بخشنامه شماره 4181/98/1000 مورخ 98/03/26 سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی مبنی بر"بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۷:۱۹