اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اعضای اوپکس

اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اعضای اوپکس
سرکار خانم مهندس صدیقه سعیدی

سرکار خانم مهندس صدیقه سعیدی تنها عضو بانو در هیئت مدیره سالهاست که در عرصه بازرگانی قیر فعالیت دارد . مدیرعامل شرکت آرمیتیس پرشیا و عضو کمیسیون های قیر و بازرگانان نیز نقطه نظرات خود را برای پویایی هر چه بیشتر اتحادیه ابراز کرده اند که می خوانیم :
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ها و ﺗﺸﮑﻞهای ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻬﺎدی هستند ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ می کنند و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘلی دارند . اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻔﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد و در راستای بهبود صنعت همفکری و تلاش می کنند . اتحادیه صادرکنندگان نفت ، گاز و پتروشیمی ایران نیز از این امر مستثنی نیست و میبایست در جهت اعتلای مجموعه اعضاء خود عمل نماید . در همین راستا از مهمترین فعالیت هایی که هیات مدیره جدید باید در اولویت خود قراردهد ، اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ است ، به عبارتی باید با برنامه ریزی و مدیریت ، انسجام مجموعه اتحادیه حفظ و از تشکیل انواع انجمن ها و گروه ها که عملا فعالیت موازی انجام می دهند و سودی واقعی برای صنعت ندارند و در عین حال موجب ریزش اعضاء هم می شوند جلوگیری کنند . برای رسیدن به این هدف باید صنعت ، دیده بانی و رفتارها و رقابت ها رصد شود ، رقابت های ناسالمی که به اشکال مختلف از جمله کم فروشی ، زیر قیمت فروشی ، ایجاد فضاهای انحصاری در خرید مواد اولیه و غیره موجب ضرر و زیان بسیاری از شرکت ها شده است . اتفاقات طی چند سال گذشته موجب شده بسیاری از تولید کنندگان و فعالین حاضر در اتحادیه منفعل شوند این انفعال را می توان به وضوح در رفتار شرکت ها دید ، هدف هیات مدیره اتحادیه باید اعتلا و رشد مادی و معنوی کل اعضاء باشد یعنی نباید به شکلی برنامه ریزی کرد که گروهی به قیمت ضرر جمعی دیگر منتفع شوند. جدا از خیلی از امور عادی و روزانه مثل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اعضاء برای رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ به مجموعه ، اﻧﺘﻘﺎل و اﻧﻌﮑﺎس نظرات صنف به دولت و مسئولین یکی دیگر از اولویت های اصلی هیات مدیره باید ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ هماهنگ سازی فعالین صنعت در رویارویی با اقتصاد فرداست .واقعیت این است که هیچکس دقیقا نمیداند با توجه به تحولات و نوآوری ها در تکنولوژی ، وضعیت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در آینده به کدامین سو می رود و جایگاه ایران کجاست ؟ لذا وجود یک واحد تحقیق و توسعه در اتحادیه برای شفاف سازی آینده و تدوین برنامه ای استراتژیک برای نحوه برخورد با آن از اهم واجبات است . یکی دیگر از اولویت های بسیار مهم برای هیات مدیره جدید باید کادرسازی برای فردای اتحادیه باشد ، تربیت مجموعه ای از مدیران که قرار است در آینده نه چندان دور سکان اتحادیه را به دست بگیرند . جوانانی که با حضور در هیات رئیسه کمیسیون ها بطور عملی و جدی و البته با کمک پیشکسوتان که تحت قالب اطاق فکر آنها را راهنمایی می کنند ، راهبری این مجموعه عظیم را آموزش می بینند ، قطعا این عزیزان در حکم خون تازه در شریان های اتحادیه خواهند بود که موجب پویایی بیشتر این نهاد خواهد شد . نگهداشت شرکت های بزرگ و فعال سازی آنها برای مشارکت بیشتر در مدیریت اتحادیه و جذب حداکثری دیگر فعالان بازار برای توانمند سازی بیشتر اتحادیه هم از دیگر فعالیت های مهم می باشد که باید در اولویت های هیات مدیره جدید قرار گیرد. انشاالله تلاش های هیات مدیره جدید هم بتواند همچون زحمات مدیران دوره های قبل در جهت تعالی بیشتر اتحادیه مثمر ثمر باشد.
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۲۵