تلاش برای آزادسازی قیمت نفت سفید و کوره

تلاش برای آزادسازی قیمت نفت سفید و کوره
سعید رفیعی فر دبیرکل اتحادیه اوپکس

سعید رفیعی فر دبیرکل اتحادیه اوپکس نیز همپا با هیئت مدیره در جهت تحقق آرمانهای اتحادیه تلاش و کوششی وافر دارد با توجه به ابقای وی در سمت دبیرکلی اتحادیه نظر وی را در خصوص برنامه های آتی جویا شدیم که گفتگو با خبرنگار دنیای انرژی را با صمیمیت پذیرفت :

ضمن آرزوی موفقیت برای هیئت مدیره دوره هشتم که مجدانه در جهت تقویت و بسط توسعه صادرات زحمت کشیدند و تبریک به هیئت مدیره کنونی که امیدواریم در طی دو سال آینده از هیچ کوششی در جهت رفع مشکلات اعضا مضایقه نکنند . در دوره هیئتمدیره جدید تاکنون دو طرح ارائه دادهایم در طرح اول بحث آمار شامل طرح سازوکار افزایش صادرات انواع فرآوردههای نفتی که به کلیه ارگانها ارائهشده و دیگری طرح سازوکارهای مبارزه با قاچاق سوخت در ایران که هنوز به جایی ارائه نشده است و در مرحله تدوین است و نسخه مقایسهای آمار صادرات اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت و گاز و پتروشیمی سال 96 و 97 که در حال آمادگی برای ارائه دادن است. یکی از مهمترین موضوعاتی که هیئتمدیره این دوره به دنبال آن است و کار بسیار بزرگی است برگزاری اولین نمایشگاه صنایع پاییندستی نفت، گاز و پتروشیمی در سال 1398 است که در مرحله صدور مجوز به اتمام رسیده و در مرحله تعیین زمان است و برای تعیین زمان هم امیدواریم که تا آخر ماه بتوانیم این وقت را از نمایشگاه بینالمللی بگیریم و اگر تغییری در زمان برگزاری به وجود بیاید بعداً اعلام خواهد شد. از کارهای دیگری که بهعنوان حل زیربنایی مشکلات اتحادیه به دنبالش هستیم یکی بحث رگولاتوری در صنعت فرآوردههای نفتی و بهصورت واقعی است که از بالاترین سطح تا پایینترین سطح تسری پیدا کند که هرروز بر سر موضوعات مختلف با ادارات و نهادها چانهزنی و بحث نکنیم و دیگری کمیته تخصیص خوراک برای واحدها است. موضوع دیگری که بازهم در این هیئتمدیره جدید آن را پیگیری خواهیم کرد بحث آزادسازی قیمت نفت سفید و نفت کوره است که میتواند مقدار زیادی به سالمسازی کار واحدها کمک بکند و همچنین با تأمین خوراک سالم، قاچاق فرآوردههای نفتی را کاهش دهد. ازجمله کارهای مورد پیگیری دیگر، سامانه جمعآوری روغنهای کارکرده است که کار بسیار بزرگی است و به کمک انجمن صنایع بازیافت روغن تصفیه دوم انجام میگیرد. مقدار زیادی روغن تصفیه دوم در کشور وجود دارد که هیچ سازوکار و نظارتی برای جمعآوری آن وجود ندارد و مهملی شده برای اختلاط سوختهای یارانهای و منفذی برای قاچاق فرآوردههای نفتی که اگر این سامانه راهاندازی شود و ارگانهای دولتی از آن حمایت کنند و اجرایی شود بر روی حدود 100 واحد روغنی اثر بسیار مثبتی میگذارد و هم در رابطه با قاچاق فرآوردههای نفتی تاثیرات مثبتی خواهد داشت . موضوع بعدی اصلاح فرمول قیمتگذاری خوراک است که شامل دو بخش است: یکی اصلاح خود فرمول است و یکی اعمال فرمول فعلی. درواقع فرمول فعلی هم بهصورت کامل اعمال نمیشود. در این فرمول چند متغیر داریم. یکی از آنها نرخ ارز است و دیگری نرخ فروش دولت در خلیجفارس که این دو متغیر باعث میشود که قیمت بهصورت قابلتوجهی جابهجا شود. در رابطه با مسئله نرخ ارز اتحادیه همیشه تقاضایش این بوده که دولت دست خود را از روی سامانه نیما بردارد تا بازار خودش به تعادل برسد و نرخ ارز واقعی شود. خوشبختانه در سال 98 مسئولین دولتی به این درخواست اتحادیه که پایه کارشناسی داشته توجه کردند و دخالتشان را در سامانه نیما به حداقل رساندند. اثرش را هم میبینیم که قیمت سامانه نیما به قیمت ارز آزاد نزدیک است. بنابراین در فرمول قیمتگذاری خوراک این قیمتی که واقعی هست اعمال میشود. ما با این موضوع مشکلی نداریم که دولت آن را ملاک قرار دهد بلکه قسمتی که ما با آن مشکلداریم این است که خود دولت در حال حاضر فرآوردههایش را با قیمت پلتس نمیفروشد بلکه 20 الی 25 درصد زیر قیمت پلتس آن را میفروشد. پس در فرمول هم باید قیمت فروش واقعی خودشان را بگذارند نه قیمت پلتس. هم اکنون آن چیزی را که در فرمول قرار میدهند نرخ ارز نیمایی است از طرف دیگر نرخ فرآورده را نرخ نشریه پلتس میگذارند درصورتیکه باید نرخ فروش خودشان را بگذارند. موضوع آخر نیز بحث برداشتن سقف رقابت در بورس است که البته اعتقاد ما بر این است که اگر بحث رگولاتوری و کمیته تخصصی خوراک انجام شود دیگر نیازی به بودن خوراک در بورس وجود ندارد

۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۰۲