گزارش ظرفیت¬های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی روسیه (صادرات و واردات)

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 8053/4/ص مورخ 98/07/08 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص گزارش "ظرفیت¬های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی روسیه (صادرات و واردات) و مزیت¬های مبادلات تجاری با روسیه برای ایران در چارچوب اولویت¬های وارداتی" جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۶:۲۴