سومین همایش فصلی مدیریت پروژه سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 98/09/485ج مورخ 98/08/01 مدیر محترم مرکز آموزش¬های تخصصی کاربردی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در خصوص برگزاری سومین همایش فصلی مدیریت پروژه سازمان مذکور در روز چهارشنبه مورخ 29/08/98 جهت آگاهی و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۴۳