نشست آشنایی با سرمایه¬گذاری در استارت آپ¬ها

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 13046/98/الف ت مورخ 98/08/01 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص نشست آشنایی با سرمایه¬گذاری در استارت آپ¬ها در روز دوشنبه مورخ 98/08/13 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۵۷