فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 13045/98/الف ت مورخ 98/08/01 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۰۳