35 درصد اوراق مشارکت دولت فروش نرفت

35 درصد اوراق مشارکت دولت فروش نرفت
تا پایان خرداد ماه سال جاری دولت توانسته 7/64 درصد اوراق مشارکت خود را بع فروش رساند و 35.3 درصد آن به فروش نرفته است .
بررسی گزارش بانک مرکزی از وضعیت اوراق مشارکت دولت در سال جاری بیانگر فروش 7/64 درصدی آن تا پایان خرداد ماه است.
از 9/22575 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده دولت 9/14622 میلیارد ریال آن طی مدت مذکور فروخته شده است.
این رقم مربوط به اوراق مشارکت غیر بودجه ای است که بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلی شرکت های استفاده کننده تامین می شود.
بنابر این گزارش از 7586 میلیارد ریال اوراق مشارکت سازمان توسعه برق ایران که موضوع آن توسعه و ساخت نیروگاهها بوده 100 درصد فروش رفته است.
از 9/368 میلیارد ریال اوراق مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هم 100 درصد فروش رفته است.
فروش۱۰۰ درصد اوراق مشارکت شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیزتحقق یافته است.
میزان اوراق انتشار یافته این شرکت 2140 میلیارد ریال بوده است.
عملکرد اوراق مشارکت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با موضوع طرح برق آبی نیز 2/59 درصدگزارش شده است. از 2331 میلیارد ریال اوراق انتشار یافته 1380 میلیارد ریال فروش رفته است.
این در حالی است که وضعیت فروش اوراق مشارکت توانیر 33 درصد بوده است.
تا پایان خرداد ماه سال جاری از 3008 میلیارد ریال اوراق مشارکت این شرکت با موضوع طرح های برق منطقه ای994میلیارد ریال به فروش رفته است.
همچنین برای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با موضوع خط آهن 7142 میلیارد ریال اوراق منتشر شده که فروش2154 میلیارد ریال آن محقق شده است.
عملکرد وضعیت اوراق مشارکت این بخش 1/30 درصد بوده است.
گفتنی است اوراق مذکور 4 ساله و با نرخ سود سالانه علی الحساب 20 درصد است.
۷ آذر ۱۳۹۱ ۱۹:۵۲