توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی مصداق بارز پرهیز از خام‌فروشی

توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی مصداق بارز پرهیز از خام‌فروشی
رئیس دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی، توسعه صنایع تکمیلی نفت به ویژه پتروشیمی را یکی از بارزترین مصداق‌های پرهیز از خام‌فروشی دانست.
زیار رئیس دفتر صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی امروز در نخستین کنفرانس سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی اظهار داشت: پرهیز از خام‌فروشی، اقتصاد مقاومتی و تفکر جهادی از جمله مؤلفه‌های جنگ اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به نظریه‌های توسعه اقتصادی مبنی بر مزیت‌های برتر کشورها گفت: نفت، گاز و پتروشیمی یکی از مزیت‌های برتر ایران است.
رئیس دفتر صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری درباره پرهیز از خام‌فروشی منابع و نفت تأکید کرد: توسعه صنایع تکمیلی در کل صنعت نفت به ویژه در صنعت پتروشیمی یکی از بارزترین مصداق‌های پرهیز از خام‌فروشی است.
رئیس دفتر صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی اضافه کرد: رشد انجام شده ایران در صنعت پتروشیمی با توسعه صنایع تکمیلی و جانبی کامل خواهد شد.
۷ آذر ۱۳۹۱ ۱۹:۵۳