خدشه اى به معافیت مالیاتى صادرکنندگان وارد نمى شود

خدشه اى به معافیت مالیاتى صادرکنندگان وارد نمى شود
رییس سازمان امورمالیاتى با بیان این که هیچ خدشه اى به معافیت مالیاتى صادرکنندگان وارد نمى شود، گفت: با توجه به شرایط فعلى اقتصاد قطعا نقش مالیات در بدجه سال ۹۲ پررنگ تر خواهد بود.
على عسکرى درباره مسئله مطرح شده مبنى بر لغو معافیت مالیاتى صادرکنندگان اظهار کرد: طبق قانون صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستند و خواهند بود و هیچ چیزى تغییر نکرده است. وى افزود:در یک اقتصاد سالم که جریان اقتصاد باز است و فرآیندهاى اقتصادى باید بر اساس جریان تجارى عمل کنند ، اگر صادراتى انجام مى شود یا باید ارز آن به اقتصاد باز گردد ، یا کالا وارد شود و یا این ارز از طریق فرد یا شرکتى ثالث تبدیل به کالا شود. رییس سازمان امورمالیاتى در ادامه گفت:از طریق این سه مورد مشخص مى شود که درآمد صادراتى است و در نتیجه ازمالیات معاف خواهد بود. معاون وزیر امور اقتصادى و دارایى با اشاره به این که هیچ خدشه اى به معافیت مالیاتى صادرکنندگان وارد نمى شود، تصریح کرد:باید جریان تجارى اقتصاد را نظم دهیم اما همانطور که صادرکنندگان از دولت توقع دارند که بیشترین تمهیدات را برایشان فراهم کند، آنها نیز باید در شرایط فعلى عنایت داشته باشند و درآمد حاصل از صادرات را به اقتصاد باز گردانند. عسکرى خاطرنشان کرد: اجبارى براى ورود ارز حاصل از صادرات به اتاق مبادلات ارزى و جود ندارد اما ارائه ارز به این مرکز یکى از مواردى است که مشخص مى کند درآمد صادراتى است.

نقش پررنگ مالیات در بودجه سال ۹۲
وى همچنین درباره نقش درآمدهاى مالیاتى در بودجه سال آینده اظهار کرد:هنوز اعداد و ارقام قطعى نشده است اما در حال مذاکره با معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى هستیم و پس از مشخص شدن ارقام اعلام مى کنیم. رییس سازمان امورمالیاتى افزود:مطابق با پیش بینى هایى که از درآمدهاى مالیاتى داریم ، براى سال آینده پیشنهاد هایى داده ایم و با توجه به شرایط فعلى اقتصاد قطعا نقش مالیات در بودجه سال ۹۲ پررنگ تر خواهد بود.
۱۲ آذر ۱۳۹۱ ۰۱:۲۷
ایسنا |