تعویق برگزاری مجمع توسعه بنگاه¬های تولیدی کوچک و متوسط غرب آفریقا

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 827/17/ص مورخ 99/02/13 معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص تعویق برگزاری هفتمین دوره مجمع توسعه بنگاه¬های تولیدی کوچک و متوسط غرب آفریقا در بورکینافاسو به همراه سوابق آن جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۰۹