صورتجلسه مورخ 18/04/99 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات¬های مستقیم

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 24/04/1399 شورای عالی مالیاتی مورخ 1399/04/18 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات¬های مستقیم درخصوص معافیت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۵۱