درخواست ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص تاثیر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در بخش تولید

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4061/14/ص مورخ 99/05/15 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران مبنی بر درخواست ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص"تاثیر اعمال سیاست تخصیص ارز ترجیحی در بخش تولید به ویژه در تامین ارز سایر واحدهای تولیدی" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۴۲