آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 90807 مورخ 99/06/01  اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان در خصوص آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی آن اتاق به طور فوق العاده در روز دوشنبه مورخ 17/06/99 جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۳۷