راه اندازی سامانه ارتباط با وزیر محترم نفت

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 172317-1/10 مورخ 99/06/23 مشاور ارشد ویژه وزیر محترم نفت در خصوص راه اندازی سامانه به منظور ارتباط بی واسطه با وزیر محترم نفت جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۳۱