معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11141/235/ص مورخ 99/07/01 مدیرکل محترم دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اظهارنظر معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی درخصوص ابهامات مطروحه پیرامون اجرای حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور موضوع "معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل
۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۶:۴۱