بسته حمایت از صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران

اعضاء محترم اتحادیه
 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 755400/99 مورخ 99/06/30 رئیس محترم کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص "بسته حمایت از صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۲۰