تصویری/ حال و روز سکوی نفتی رسالت

 ۲۴ آذر ۱۳۹۱ ۲۳:۲۷