درخواست ارائه نظرات درخصوص عملکرد و راهکارهای ارتقای دیپلماسی کشور

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11691/14/ص مورخ 99/11/25 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با توجه به برگزاری نشست "کمیته دیپلماسی اقتصادی" مبنی بر درخواست ارائه نظرات درخصوص "عملکرد و راهکارهای ارتقای دیپلماسی کشور" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۵۲