ضرورت های تغییر در الگوی پیشرفت در صنعت نفت ایران

ضرورت های تغییر در الگوی پیشرفت در صنعت نفت ایران
فریدون اسعدی- پژوهشگر و کارشناس اقتصاد انرژی
۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۵۰