اطلاعیه هشتم- ساعت شروع مجمع عمومی عادی یه طور فوق العاده اتحادیه

۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۰۹