درخواست ارائه پیشنهادها و نقطه نظرات به منظور طرح در جلسه ملاقات فعالان اقتصادی با وزیر دارایی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 8325/14/ص مورخ 29/08/1400 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست ارائه پیشنهادها و نقطه نظرات به منظور طرح در جلسه ملاقات فعالان اقتصادی با وزیر دارایی جهت آگاهی ارسال شود. در این رابطه مقتضی است اعضاء محترم مواردی را که در نظر دارند، جهت جمعبندی و انعکاس به آن اتاق به دبیرخانه اتحادیه اعلام نمایند.

با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۳۹