او ادامه داد: بنابراین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری برای صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی به مقدار ۲۰ میلیون مترمکعب در بخش مصارف خانگی و تجاری، با در نظر گرفتن هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با آن نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنها منطقی که سودآور به‌نظر می‌رسد. با در نظر گرفتن این اعداد و ارقام، اهمیت موضوع بهینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی را می‌توان معادل تولید و توسعه در نظر گرفت، بنابراین نگاه کلان و هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ما در این حوزه باید ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آل و آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگر باشد.  وی با بیان اینکه مدیریت بهینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی مصرف سوخت به لحاظ بحث مصرف و مسائل محیط‌زیستی بااهمیت است، گفت: این شرکت، هرچند نهاد درآمدزایی برای خود سازمان نیست، اما از دیدگاه ملی و برای کل جامعه بسیار درآمدزا است و اگر جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فواید زیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محیطی و مدیریت مصرف را در کنار درآمد کشور از محل صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی در نظر بگیریم، اهمیت این حوزه و تاثیر آن در منافع ملی قابل‌توجه خواهد بود.