هیات رئیسه کمیسیون بازرگانان

 رئیس: جناب آقای صرامی
 نائب رئیس اول: جناب آقای مدرس کمالی
 نائب رئیس دوم: جناب آقای حمزه لو

۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۶:۴۸

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.