پنجمین شماره "پیام اوپکس" منتشر شد

پنجمین شماره "پیام اوپکس" منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی "پیام اوپکس" حاوی گزارشی از رویدادها، جلسات و نشست های تخصصی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران می باشد .

 

 

پیام

*** جلسه هیئتمدیره در تاریخ یازدهم مرداد برگزار شد. در این جلسه موضوعاتی چون واگذاری سواپ و ترانزیت فرآوردههای نفتی از روسیه به اعضای اتحادیه و سروسامان گرفتن بانکرینگ، همچنین افزایش عرضه هیدروکربن با انعقاد قرارداد مابین شرکت ملی نفت، اتحادیه و شرکت فراسکو موردبحث قرار گرفت. در ادامه پیگیریهای مربوط به امضاء و ابلاغ دستورالعمل ماده 45 و رویه سوخت تقطیری از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، همچنین حلوفصل این موضوع با برگزاری نشست سهجانبه با رئیس محترم ستاد و وزیر نفت در آینده نزدیک گفتگو شد. افزایش سهمیه خوراک روغنپایه از 1200 تن به شش هزار تن در هفته، تصویب آییننامه کمیسیون انضباطی اتحادیه در 8 ماده و چهار تبصره که بر اساس آن تأمین حقوقی و فردی اعضا ممکن گردیده و از بروز تخلفات جلوگیری خواهد شد، همچنین تخلفاتی که در بازار قیر اتفاق افتاده و برای اتحادیه نیز هزینه داشته است و پیگیریهای مربوط به نهایی شدن تفاهمنامه با استاندارد ازجمله موضوعات موردبحث این جلسه هیئتمدیره بود.

*** جلسه کمیته نفت و فرآوردههای نفتی کمیسیون انرژی مجلس با حضور نماینده ملایر و رئیس کمیته، نماینده معاون اول رئیسجمهور، رئیس هیئتمدیره زنجیره ارزش، نمایندگان پالایش و پخش و پالایشگاه تهران، مرکز پژوهشهای مجلس با همراهی آقای معروف خانی و آقای اسعدی برگزار شد. در این نشست معروف خانی بر ضرورت تأمین خوراک مطمئن و پایدار مینی ریفاینری ها با توجه به ظرفیت بزرگ آنها در کشور تأکید نمودند و مقرر گردید وضعیت بدون تخفیف قیمت خوراک تحویلی به اینگونه پالایشگاهها و مشکلات آن با مشارکت مرکز زنجیره ارزش دفتر معاونت رئیسجمهور و اتحادیه بررسی گردد همچنین به تعارض منافع و نبود سیاستهای مشخص و لزوم ایجاد دفتری در خصوص پیگیری مطالبات مینی ریفاینری ها در وزارت نفت تأکید شد و در پایان این جلسه به تجربه موفق چین در توسعه چنین پالایشگاههایی اشاره شده و افت احتمالی تولید گاز در میدان پارس جنوبی موردبحث قرار گرفت.

پیام

*** در دیداری که آقایان حسینی، کریمی و معروف خانی از هیئتمدیره اتحادیه با آقای اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت و معاونان ایشان داشتند شرایط استفاده اعضای اتحادیه از تسهیلات این بانک موردبحث و بررسی قرار گرفت.

*** جلسه کمیسیون فرآورده های روغن در تاریخ دوم مرداد برگزار گردید و موضوع اصلی این جلسه کمیسیون بررسی موضوع سوخت تقطیری و انباشت آن در واحدهای تولیدی بود که با توجه به وجود ناهماهنگی در کارگروه بررسی گردید. مقرر گردید ضمن پیگیریهایی رئیس هیئتمدیره اتحادیه و نامهنگاریهای دبیرخانه، مسائل دنبال شده و اعضای کمیسیون روغن نیز همکاریهای بیشتری جهت رفع مشکلات واحدهای سوخت تقدیری داشته باشند.

*** کمیسیون پتروشیمی در تاریخ نهم مرداد برگزار شد و در این جلسه مقرر شد تصمیم سازیهایی از طرف اتحادیه برای نهادهای حاکمیتی جهت مشکلات واحدهای پاییندستی پتروشیمی انجام گردد. در ادامه با توجه به مشکلات حوزه یوتیلیتی و افزایش 253 درصدی آن، مقرر گردید اتحادیه از طریق شورای رقابت موضوع را پیگیری کند. همچنین مشکلات شرکت صنایع شیمیایی ایران با گمرک نیز مقرر گردید فرمول مشخصی در خصوص قیمتگذاری اعلام گردد. اصلاح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس نقطه نظرات اعضای اتحادیه و ارجاع آن به مرکز پژوهشهای مجلس نیز از موارد موردبحث این کمیسیون بود.

*** کمیسیون روانکارهای خودرویی و صنعتی در تاریخ هشتم مردادماه برگزار شد و تأمین بدون دغدغه خوراک از بورس و عرضه قطرهچکانی ازجمله مسائل عمده این جلسه بود. انتخابات هیئترئیسه دائم این کمیسیون نیز برگزار گردید و آقای رفعت با 11 رأی بهعنوان رئیس این کمیسیون، آقای شاهمرادی با 9 رأی و آقای نساجیان با 8 رأی بهعنوان هیئترئیسه این کمیسیون انتخاب شدند.

پیام

*** جلسه رئیس هیئتمدیره و دبیر کل انجمن بانکرینگ و نماینده شرکت بنا گسترکرانه با تنی چند از اعضای هیئتمدیره و دبیرکل برگزار شد. در این نشست ظرفیتهای کشور در صنعت بانکرینگ و خردهفروشی فرآوردههای نفتی به کشتیهایی که در خلیجفارس در رفتوآمد هستند، همچنین انتقال فرآوردههای روسی از طریق سواپ و شرایطی که باعث رشد صنعت بانکرینگ میشود گفتگو شد. با توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان درزمینه بانکرینگ دارند مقرر شد با کمیته اقدام ارزی بهمنظور رفع اینگونه مشکلات نشستی انجام گردد.

پیام

***  ماهنامه دنیای انرژی شماره 48 منتشر شد، در این شماره میخوانید :چهارمین سمینار متانول ایران برگزار شد، برندگان و بازندگان جنگ روسیه و اوکراین»، برگزاری پانزدهمین همایش سالانه اوپکس با موضوع «تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت»، گفتگو با علی نقوی رئیس بورس انرژی ایران «رقابت، کشف قیمت و شفافیت در بورس انرژی،درسی بزرگ برای تشکلهای خصوصی»، «پارافین سازها گرفتار تعارض منافع با روغنسازها، کار بازیگران فرعی صنعت پارافین به پایان رسیده، ناهماهنگی بهای لوبکات و روان کارها، دغدغه اصلی تولیدکنندگان بهبود کارایی بازار لوبکات با جراحی قیمتی ،جنگ اوکراین زمینه جنگ جهانی اقتصادی و هشدارهایی برای ایران»، گزارش دنیای انرژی از مشکل بنیادین پالایشگاههای کوچک «تأمین خوراک شرط دوام مینی ریفاینری ها، تجارت در کما و ..... و پنج مقاله مهم انگلیسی،

*** حضور مدیرعامل و مدیر بازرگانی شرکت فراسکو عسلویه در دفتر اتحادیه و در خصوص استفاده از امکانات بندری این شرکت مذاکره شد. در این نشست که با حضور آقایان حسینی، معروف خانی، اسعدی، رفیعی فر، فیروزی و خانم سعیدی برگزار شد، مقرر گردید تفاهمنامهای مابین اتحادیه، امور بینالملل شرکت ملی نفت و فراسکو جهت مدیریت عرضه میعانات پارس جنوبی منعقد گردد.

۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۵۱
تعداد بازدید : ۲۸۴