روزنامه های مهم امروز 22-05-1401

روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 21
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 20
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 19
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 18
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 17
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 16
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 15
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 14
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 13
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 12
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 11
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 10

روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 9
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 8
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 7
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 6
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 5
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 4
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 3
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 2
روزنامه های امروز مورخ 22-05-1401 1

۲۲ مرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۲۱

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.