بررسی تنظیم بازار روغن پایه (تصفیه اول) و مزایای طرح پیشنهادی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

بررسی تنظیم بازار روغن پایه (تصفیه اول) و مزایای طرح پیشنهادی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۵۷