تحولات هفتگی بازار نفت و گاز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۳۷
تعداد بازدید : ۱,۴۴۸