اولین جلسه هیئت مدیره دوره یازدهم

اولین جلسه هیئت مدیره دوره یازدهم
☀گزارش سید حمید حسینی سخنگوی جدید اتحادیه از روند برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره

☀در این نشست که با حضور اعضای قدیم و جدید هیئت مدیره، دبیرکل و مشاور برگزار شد هر یک از حضار در خصوص عملکرد هیئت مدیره در دوره قبلی به ایراد سخن پرداختند.

☀ هیئت مدیره دوره یازدهم نیز در این نشست بر ادامه راه هیئت مدیره دوره قبل و برنامه ریزی برای ارتقاء بیشتر جایگاه اتحادیه با کمک اعضای فعال تاکید کردند.

☀ در پایان این نشست هدیه ای به رسم یادبود به آقایان حسینی، کریمی، فخاری، هاشمی و خانم سعیدی اعضای هیئت مدیره دوره دهم اهدا گردید.

#احمد_معروفخانی
#سید_حمید_حسینی 
#فرزان_گلچین
#هیئت_مدیره_یازدهم
۲۰ دی ۱۴۰۱ ۱۷:۰۹