کمیسیون قیر برگزار شد

کمیسیون قیر برگزار شد
این کمیسیون با حداکثر اعضا در روز یکشنبه دوازدهم شهریور برگزار شد و ضمن پذیرش عضویت سه شرکت در ابن کمیسیون، در خصوص تصمیم نهایی ارزش گذاری گمرکی محصول قیر بحث و بررسی شد.

 نوید امجد رئیس این کمیسیون گزارش می دهد:

 

 

۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ۱۰:۳۵
تعداد بازدید : ۲۱۶