کمیسیون هیدروکربن صنایع شیمیایی گاز  روز دوشنبه بیست و دوم آبان برگزار شد.

کمیسیون هیدروکربن صنایع شیمیایی گاز  روز دوشنبه بیست و دوم آبان برگزار شد.

محمدمهدی موسوی عضو هیئت رئیسه این کمیسیون گزارش می دهد

 
۲۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۵:۰۴
تعداد بازدید : ۳۴