هیات مدیره دوره ششم اتحادیه

 

هیات مدیره دوره ششم

نام شرکت

نام عضو هیات مدیره

سمت

نخل بارانی پردیس

آقای حسن خسروجردی

رئیس  هیات مدیره

پترو پردیس

آقای دکتر فرزان گلچین

 نایب رئیس هیات مدیره

روغن موتور ایران

آقای نیما اسلامی

عضو اصلی هیات مدیره

گروه بین المللی مرآت

آقای دکتر سید حمید حسینی

عضو اصلی هیات مدیره

سامان شیمی

آقای ابوالقاسم هاشمی

عضو اصلی هیات مدیره

گروه صرامی

آقای احمد صرامی

عضو اصلی هیات مدیره

روغن موتور قطران کاوه پارس

آقای محمد احسانی

عضو اصلی هیات مدیره

گزارش خبری

گزارش تصویری

۱۸ تیر ۱۳۹۲ ۰۱:۰۴

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.