شناسه ملی


 

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام،

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به انضمام فرم های مربوطه در خصوص صدور شناسه ملی جهت اطلاع و هر گونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد.

 

45دریافت فایل
 

 

 

با احتــرام

نیما اسلامی

دبیـــرکل

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۰:۴۶