هیات رئیسه قیر

 

رئیس : آقای حامد حسینی

نایب رئیس اول : آقای فرشید فلاح

نایب رئیس دوم : آقای امید ناصح

۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۵۶