هیات رئیسه قیر

 

رئیس : آقای امید ناصح

نایب رئیس اول : آقای محمدرضا مجلل

نایب رئیس دوم : آقای فرشید فلاح

۲۲ مهر ۱۳۹۲ ۱۱:۵۶