مدیر کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی منصوب شد

وزیر نفت در حکمی سعید سراج میر را به سمت مدیر کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی منصوب شد.

در متن حکم بیژن زنگنه خطاب به دکتر سعید سراج میر آمده است: " با توجه به سوابق کار و تجربیات بین المللی ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیر کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی» منصوب می شوید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

سعید سراج میر در دوران وزارت آقای مهندس زنگنه در دولت هشتم نیز مسئولیت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی را بر عهده داشت.
۱ آبان ۱۳۹۲ ۱۶:۱۳