انتصاب مجتبی خسرو تاج(عضو هیات مدیره اتحادیه) به عنوان قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت در امورتجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی

انتصاب مجتبی خسرو تاج(عضو هیات مدیره اتحادیه) به عنوان قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت در امورتجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی
با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن وتجارت « مجتبی خسرو تاج» به سمت معاون توسعه بازرگانی داخلی و با حفظ سمت به عنوان قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت در امور تجارت تعیین شد.

محمدرضا نعمت زاده سرانجام بعد از گذشت 20 از روز از استعفای حسن یونس سینکی از معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت با رفتن سینکی از این وزارت خانه موافقت کرد.

نعمت زاده طی حکمی مجتبی خسروتاج را به معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام خود منصوب کرد.

«مهندس محمد رضا نعمت زاده » در متن حکم انتصابی صادرشده آورده است : با توجه به سوابق علمی وتجربی در زمینه های بازرگانی داخلی وتجارت خارجی به موجب این حکم به عنوان  معاون توسعه بازرگانی داخلی و با حفظ سمت به عنوان قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت منصوب می شوید.
این گزارش حاکیست : وزیر صنعت، معدن وتجارت هم اکنون دارای دو قائم مقام ( در امور تولید « احمد دوست حسینی » ) و  (قائم مقام وزیر در امور تجارت « مجتبی خسرو تاج»)  می باشد.

مجتبی خسرو تاج عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران نیز می باشد.

۲ بهمن ۱۳۹۲ ۰۹:۰۶