خارج شدن روغن موتور از فهرست کالاهای نفتی

تاریخ: 11/05/93

شماره: 61/93

خیلی مهم


خارج شدن روغن موتور از فهرست کالاهای نفتی


عضو محترم اتحادیه


با سلام

احتراماً پیرو اطلاع رسانی قبلی در خصوص حذف روغن موتور از فهرست کالاهای نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 51392 مورخ 06/05/1393 معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خارج شدن کالای مذکور از شمول مصوبه قبلی شورای اقتصاد جهت اطلاع ایفاد می گردد.

 

بخشنامه1بخشنامه1

 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۱ مرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۴۴