تسریع نمودن در روند صادرات محموله های گریس


عضو محترم کمیسیون فراورده های روغنی

با سلام

احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 2449/93/ص مورخ 21/05/93 مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق

فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مدیرکل محترم دفتر

صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر درخواست تسریع در روند صادرات محموله های گریس (مظروف و

ممهور به علامت استاندارد) با اخذ تعهد کتبی از صادرکنندگان با رعایت مفاد دستورالعمل و اجتناب از ایجاد وقفه های

غیر ضرور جهت اطلاع ایفاد می گردد.

تسریع نمودن در روند صادرات محموله های گریستسریع نمودن در روند صادرات محموله های گریس

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ۰۹:۰۹