دستور جلسات کمیسیون روغن

 
دستور جلسه آنلاین کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 18-11-99
دستور جلسه آنلاین کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 08-10-99
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 04-12-98
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 06-11-98
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 01-10-98
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 03-09-98
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 07-07-98
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 03-06-98
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 06-05-98
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 05-03-98
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 25-01-98
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 07-11-97 
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 09-10-97
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 13-08-97
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 08-07-97
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 14-05-97
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 10-04-97
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 07-03-97
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 09-02-97
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 06-12-96
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 01-11-96
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 03-10-96
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 05-09-96
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 30-07-96
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 02-07-96
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 05-06-96
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 01-05-96
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 11-04-96
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 31-02-96
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 03-02-96
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 01-12-95
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 03-11-95
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 01-09-95 
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 02-08-95
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 04-07-95
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 07-06-95
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغن مورخ 01-09-94
۹ خرداد ۱۳۹۴ ۲۰:۳۸

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.