صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز

صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 96/08/08
صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 96/04/25
صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 96/03/28
صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 96/02/25
صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 95/09/23
صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 95/08/26
صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 95/07/28
صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 95/07/07
صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 95/05/26
صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 95/04/29
 صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 95/03/18
 صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 94/02/29
صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 94/03/26
 صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 94/05/28
 صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 94/07/28
 صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 94/08/27
 صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 94/10/27
صورتجلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز مورخ 94/12/11

 
 
۹ خرداد ۱۳۹۴ ۲۰:۳۵

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.