آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1398

عنوانتاریخ انتشار
ائتلاف سازنده یا رقابت کشنده در صادرات فرآوردههای نفتی؟ ۲۱ آبان ۱۳۹۸
کنترل کیفیت اهمیت و مزایای آن ۲۱ آبان ۱۳۹۸
لزوم مارکتینگ و برندینگ فعالیت OPEX و اعضای آن ۱۴ آبان ۱۳۹۸
از استارتاپ نفتی که حرف میزنیم از چه سخن میگوییم؟ ۱۴ آبان ۱۳۹۸
اژدها هفتاد ساله میشود ۱۴ آبان ۱۳۹۸
در برابر فشارحداکثری اقتصادی و سیاسی آمریکا چه باید کرد ۱۲ آبان ۱۳۹۸
سوریه، سالهای جنگ سالهای بازسازی ۱۲ آبان ۱۳۹۸
حلقه مفقوده کیفیت بنزین ۸ آبان ۱۳۹۸
انجمن استصنا بزرگترین سازندگان تجهیزات صنعت نفت ۸ آبان ۱۳۹۸
کاریزمای نفت و یک معادله چندمجهولی ۸ آبان ۱۳۹۸
نظم نوین جهانی، خداحافظ جهانی شدن، سلام بر دنیای چند قطبی ۸ آبان ۱۳۹۸
دست اندازهای صنعت ارز آور و چالش های موجود در ورود ارز به کشور ۸ آبان ۱۳۹۸
آرامش قیمت نفت در تلاطم خاورمیانه ۸ آبان ۱۳۹۸
سهم حداقلی بخش خصوصی در تولید و تجارت، واردات و صادرات! ۸ آبان ۱۳۹۸
نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت ایران ۸ آبان ۱۳۹۸
منفعت طلبی، منافع ملی ۸ آبان ۱۳۹۸