درباره اعضا

طبق اساسنامه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حوزه فعالیت و اشتغال آنها در امور صادرات و صادرات مجدد انواع فرآورده‌های نفتی ‌باشد می‌توانند به عضویت اتحادیه در آیند.همچنین کلیه اشخاص حقوقی که به عضویت اتحادیه پذیرفته می‌شوند می‌بایست تابعیت ایرانی داشته و تحت یکی از عناوین شرکت‌های تجاری و یا صنعتی موضوع ماده 20 قانون تجارت عضو یکی از اتاق‌های بازرگانی و یا مناطق آزاد کشور باشند و بسته به نوع فعالیت و اشتغال، مجوز‌های قانونی رایج کشور را اخذ نموده باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران، به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور، می توانند با رعایت سایر مقررات مربوطه به عضویت اتحادیه درآیند.

 کلیه اشخاص حقیقی که به عضویت اتحادیه پذیرفته می‌شوند می‌بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

الف ـ تابعیت ایرانی،
ب ـ متدین به یکی از ادیان رسمی کشور،
ج ـ نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.
دـ داشتن کارت عضویت معتبر از یکی از اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن سراسر کشور  

فعالیت متقاضیان عضویت در اتحادیه در زمینه صادرات فراورده های نفتی بایدبوسیله ارائه مستندات و تأیید یکی از کمیسیون های کالایی اتحادیه مسجل گردد. در هر صورت اظهار نظر در خصوص عضویت متقاضیان توسط هیأت مدیره انجام میپذیرد و این نظر قطعی و نهایی است.