فرم مشخصات اعضاء

فرم مشخصات اعضاء
*
نام فرد حقیقی و یا حقوقی باید در این بخش درج گردد.
تکمیل این کزینه الزامی است.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
لطفا کد شهر مربوطه را وارد نمایید
*
*
*
*
*
*
*
* لطفا به صورت jpg ،سایز 4*3 ، حجم کم وحتما به آدرس ایمیل mail@opex.ir هم ارسال شود
فراورده های صادراتی سال 1393
*
*
*
*
*
*


* = ضروری