فرم مشخصات اعضاء

فرم مشخصات اعضاء
*
نام فرد حقیقی و یا حقوقی باید در این بخش درج گردد.
تکمیل این کزینه الزامی است.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
لطفا کد شهر مربوطه را وارد نمایید
*
*
*
*
*
*
*
* لطفا به صورت jpg ،سایز 4*3 ، حجم کم وحتما به آدرس ایمیل mail@opex.ir هم ارسال شود
فراورده های صادراتی سال 1393
*
*
*
*
*
*


* = ضروری

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.