فرم مشخصات اعضاء
فرم مشخصات اعضاء
نوع شرکت  
شماره ثبت *  
نام کامل شرکت - فارسی: *  
نام کامل شرکت - انگلیسی : *  
نام اختصاری شرکت - فارسی:    
نام اختصاری شرکت - انگلیسی:    
تلفن شرکت : *  
دورنگار شرکت : *  
پست الکترونیکی شرکت : *  
آدرس وب سایت شرکت : *  
آدرس فارسی شرکت : *  
آدرس انگلیسی شرکت : *  
مدیرعامل شرکت - فارسی : *  
تلفن همراه مدیر عامل: *  
مدیرعامل شرکت - انگلیسی : *  
نام نماینده تام الاختیار : *  
پست الکترونیکی نماینده : *  
تلفن همراه نماینده : *  
نام مدیر بازرگانی    
نام مدیر روابط عمومی    
کد پستی *  
تلفن پالایشگاه یا کارخانه:    
لطفا کد شهر مربوطه را وارد نمایید
کد اقتصادی *  
شماره کارت بازرگانی *  
شماره کارت عضویت اتاق بازرگانی *  
نام رئیس هیات مدیره *  
آدرس پالایشگاه یا کارخانه :    
کد شهر *  
کمیسیون اصلی  
کمیسیون های فرعیمحل ثبت *  
نوع تولیدات بر اساس پروانه بهره برداری *  
عکس مدیر عامل *  
لطفا به صورت jpg ،سایز 4*3 ، حجم کم وحتما به آدرس ایمیل mail@opex.ir هم ارسال شود
فراورده های صادراتی سال 1393
1- نوع فرآورده *  
تناژ صادراتی *  
ارزش دلاری *  
2- نوع فرآورده    
تناژ صادراتی    
ارزش دلاری    
3- نوع فرآورده    
تناژ صادراتی    
ارزش دلاری    
4- نوع فرآورده    
تناژ صادراتی    
ارزش دلاری    
مجموع صادرات سایر فراورده ها -تعداد فراورده *  
تناژ صادراتی *  
ارزش دلاری *  

* = ضروری