نفت 65 دلاری ؛ عمل نمادین یا راهکاری مدیریتی

این موضوع باید از دو منظر مورد نقد قرار گیرد ، ابتدا این که قیمت نفت در سال آینده در چه بازه ای تغییر می کند و دیگر آن که فلسفه تعیین قیمت واحد برای نفت در بودجه چیست ؟ با نگاهی به این دو مقوله می توان دریافت که دولت با این تفکر نفت 65 دلاری پیشنهاد داده است که متوسط قیمت نفت در سال آینده کاهش نخواهد یافت زیرا در چند ماهه گذشته نفت بین 68 تا 73 دلار نوسان داشته است و با توجه به خروج اقتصاد اکثر کشور ها از حالت رکود می توان گفت که با این مفروضات قیمت 65 دلاری برای نفت اشتباه نیست.

با اشاره به وابستگی اقتصاد کشورمان به درآمد های نفتی باید گفت در کشور ما به جای این که درآمدهای دولت از محل عوارض و مالیت و این گونه درآمد ها تامین شود از محل فروش نفت جبران می گردد که فرق بزرگ این دو مقوله در ابزار معامله آن است زیرا در عوارض و مالیات ارز رسمی کشور مورد استفاده قرار می گیرد و در فروش نفت از دلار استفاده می شود . از نظر ملاحظات حسابداری باید برای رقم فروش نفت و هم برای نرخ ارز عدد منطقی در نظر گرفته شود تا معادلات اقتصادی کشور در سال آینده با خللی همراه نگردد. با تاکید بر این که عدم تحقق نفت 65 دلاری معضلات بزرگی را برای کشور به همراه دارد ، اگر قیمت نفت پایین تر از قیمت پیشنهادی باشد کسری بودجه حاصل می شود که تبعات منفی خود را به ارمغان می آورد . در خصوص استدلال دولت از پیشنهاد این قیمت می توان گفت در نظر گرفتن این قیمت عملی نمادین است و دولت برای نشان دادن این که به درآمد های نفتی وابستگی کمتری دارد ترجیح داده این قیمت را در نظر بگیرد و در اصل اگر این قیمت هر تغییری کند دولت ریسک بالایی را برای خود پذیرفته است. در آخر با اشاره به رقم پیشنهادی کشورهای همسایه برای نفت باید گفت کشور های همسایه قیمت 51 تا 55 دلار را برای نفت در نظر گرفته اند که این عمل نشانگر این است که آن کشورها نخواسته اند ریسک کسری بودجه را بالا ببرند و عملا روش درستی رابکار گرفته اند و خواهان نمایش این نیستند که نشان دهند حفظ سرمایه های ناشی از فروش نفت در کشورشان بالا است ؛ عملی که با تعیین این نرخ فروش نفت برای کشور ما در حال تحقق است .

تاریخ: 05/12/1388

زمینه: سایر...

ارائه دهنده: پدرام سلطانی

منبع: پولنیوز