اتاقهای برتر جهان 3- اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن

The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI)


 

اولین اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن نزدیک به 130 سال پیش در ماه مارس سال 1878 در شهر توکیو بوجود آمد. در سال 1892 با گرد هم آمدن 15 اتاق بازرگانی از سراسر کشور، فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع ژاپن تأسیس شد و نهایتا" در سال 1922 این فدراسیون به اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن تغییر نام داد.

امروزه اتاقهای بازرگانی و صنایع ژاپن تقریبا" در همه شهرهای این کشور بوجود آمده است و ژاپن با داشتن 522 اتاق بازرگانی و صنایع دارای گسترده ترین شبکه اتاقهای بازرگانی در جهان میباشد. تعداد اعضای اتاقهای بازرگانی در ژاپن بالغ بر 5/1 میلیون عضو میباشد.

اتاقهای بازرگانی و صنایع در ژاپن به موجب قانون اتاقهای بازرگانی و صنایع این کشور و در قالب شرکتهای ویژه بوجود آمده اند و مؤسساتی غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی تلقی میگردند.

7/99% شرکتهای ژاپنی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط میباشند که این بنگاهها در مجموع 5/69% نیروی کار این کشور را در خود جای داده اند. به همین جهت اتاقهای بازرگانی و صنایع ژاپن توجه خاصی به بنگاههای کوچک و متوسط و فراهم آوردن زمینه مساعد برای فعالیت و رشد این شرکتها دارند. در این راستا بیش از 6000 متخصص در امور مدیریت ، مالی و مالیاتی  در اتاقهای سراسر ژاپن به بنگاههای کوچک و متوسط عضو اتاق مشاوره میدهند. (علیرغم اینکه ارائه مشاوره به ا عضا از وظائف اتاقهای بازرگانی در ایران نیز میباشد اما اتاقها تا کنون در این خصوص فعالیت قابل توجهی نداشته اند.).

ژاپن دارای تعداد 72 اتاق بازرگانی مشترک با کشورهای دیگر میباشد که از این تعداد 20 اتاق مشترک با کشورهای آسیائی میباشد (متأسفانه علیرغم اینکه ژاپن یکی از شرکای تجاری عمده ایران میباشد اما هنوز اتاق مشترک ایران و ژاپن بوجود نیامده است.).

اتاقهای بازرگانی و صنایع سراسر ژاپن هریک مستقلا" دارای فعالیتهای بین المللی گسترده ای هستند و از این طریق در توسعه روابط تجاری شرکتهای شهر یا منطقه تحت پوشش خود نقش مؤثری ایفا مینمایند (متأسفانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام فعالیتهای بین المللی را حق انحصاری خود میداند و اتاقهای بازرگانی شهرستانها را از انجام فعالیتهای بین المللی بدون کسب اجازه از خود منع مینماید.).

اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن دارای 13 کمیسیون دائم و 5 کمیسیون ویژه میباشد. اتاقهای محلی بر حسب فعالیت خود اعضای این کمیسیونها هستند. وظائف این کمیسیونها بررسی موضوعات مربوطه، برگزاری کنفرانس و انجام مطالعات و تحقیقات حول مسائل مربوط به خود میباشند. بر همین اساس کمیسیونها گزارشات و لوایحی را جهت ارسال به دولت تدوین مینمایند که پس از اخذ مشورت از مجمع نمایندگان اتاق به عنوان نظر رسمی اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن به دولت ارسال میگردند (اتاق ایران کلا" دارای 5 کمیسیون میباشد که این کمیسیونها فعالیت و اختیارات چندانی ندارند و به همین جهت حضور نمایندگان اتاقها در آنها اندک و کم نتیجه میباشد.).  تحقیقات اقتصادی و تجاری دارای جایگاه ویژه ای در اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن میباشد. به همین جهت اتاق ژاپن فعالیتهای تحقیقاتی گسترده ای در زمینه های مزبور دارد و نتایج این تحقیقات را به اتاقهای شهرستانها و اعضای آنها ارائه مینماید (تحقیقات و مطالعات اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ندرت صورت میپذیرد.)

 


در وب سایت اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن بانک اطلاعاتی از کلیه شرکتهای ژاپنی و فرصتهای تجاری موجود است و علاقه مندان میتوانند با مراجعه به آدرس    http://www.cin.or.jp/trade/front.htm  اطلاعات مفیدی از شرکتهای ژاپنی بدست آورند.


  


منبع: سایت رسمی اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن                   www.jcci.or.jp

تاریخ: 15/06/1386

زمینه: سایر...

ارائه دهنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران